Comparteix:

Registre d'Activitats de Tractament de dades personals

L'article 30 de l'RGPD estableix que cada responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament (RAT) efectuades sota la seva responsabilitat. D'acord amb el que s'estableix en l'article 31 de la LOPDGDD, les universitats públiques faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics.

El RAT és un document viu, per la qual cosa s'ha de fer una revisió contínua i actualitzar-ho cada cop que es produeix un canvi rellevant en alguna de les activitats de tractament registrades (qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del registre).

Qualsevol canvi que es vulgui realitzar en el RAT s'ha de comunicar a la Delegada de Protecció de Dades a través del correu electrònic: proteccio.dades@upc.edu.

 

Identificador Tractament

Finalitat del tractament Antic Fitxer LOPD
F001 Gestió òrgans de govern i processos electorals ---
F002 Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital) ---
F003 Funció estadística pública i interna ---
F005 Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials ---
F006 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment) ---
F007 Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (contracte) ---
F008 Control i accés als espais ---
F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.) ---
F010 Enquestes de satisfacció a estudiantat, PDI i PAS ---
F011 Publicitat activa ---
F012 Reserva i lloguer d'infraestructures ---
F013 Registre assistents en docència presencial ---
F014 Protocols Actuació casos SARS-COV-2 ---
F01.1 Accés estudiants Masters i Doctorats Estudiants
F01.3 Accés a estudis de Grau Estudiants
F01.4 Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic dels estudiants Estudiants
F01.6 Gestió de beques i d’ajuts a l’estudi Estudiants
F01.11 Acreditació d’estudis efectuats Estudiants
F01.12 Registre i expedició de títols Estudiants
F01.18 Gestió de programes de mobilitat i d’intercanvi d’estudiants Estudiants
F01.19 Serveis d’acollida d’estudiants nacionals Estudiants
F01.20 Serveis d’acollida d’estudiants internacionals Estudiants
F01.23 Convenis de cooperació educativa Estudiants
F01.24 Mantenir una vinculació permanent dels antics alumnes amb la Universitat Estudiants
F01.27 Gestió de les verificacions acadèmiques Estudiants
F01.28 Programa de mentories Estudiants
F02.1 Gestió de l'expedient del personal Personal
F02.2 Gestió tributària i de recaptació Personal
F02.3 Selecció i promoció del personal, oposicions i concursos Personal
F02.6 Informació de visats i tramitació autoritzacions de residencia i treball personal visitant Personal
F02.8 Prevenció de riscos laborals Personal
F02.12 Anàlisi de l’evolució i del rendiment de les activitats docents, de recerca i de gestió de la UPC Personal
F02.13 Organització i seguiment de la formació del personal d’administració i serveis Personal
F02.16 Gestió de sancions Personal
F02.17 Organització interna de la UPC Personal
F02.19 Retransmissió de sessions d’òrgans col·legiats Personal
F02.21 Gestió del teletreball del personal d’administració i serveis ---
F03.2 Difusió i gestió d’activitats esportives Serveis
F03.3 Gestió del fons bibliogràfic de la UPC Serveis
F03.4 Queixes i consultes presentades a la Sindicatura de Greuges Serveis
F03.5 Servei de llengües Serveis
F03.6 Registre de documents Serveis
F03.7 Edició de publicacions acadèmiques Serveis
F03.9 Difusió d'informació orientada als mitjans de comunicació Serveis
F03.10 Manteniment de relacions institucionals i Directori de contactes Serveis
F03.11 Difusió i gestió d'activitats de cooperació al desenvolupament Serveis
F03.12 Difusió i gestió d'activitats d'igualtat Serveis
F03.13 Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat Serveis
F03.16

Organització d’activitats formatives de l’ICE

Serveis
F03.18 Registre de sol·licituds d’accés a la documentació de l’Arxiu UPC (AUPC) Serveis
F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat Serveis
F03.21 Gestió i ús del campus virtual Serveis
F03.22 Gestió de les avaluacions i pràctiques dels estudiants Serveis
F04.1 Emissió del certificat digital Identitat Digital
F04.2 Emissió del carnet de la UPC Identitat Digital
F04.3 Gestionar la assignació de nivells d'accés als serveis de la universitat i als seus sistemes d'identificació Identitat Digital
F04.4 Gestió del registre d'esdeveniments de sistemes d'informació i serveis Identitat Digital
F05.3 Gestió tècnica i administrativa d'ajuts, contractes i convenis de Recerca i Innovació Recerca
F05.4 Gestió de dades de projectes de Recerca i Innovació Recerca
F05.5 Protecció d’invencions i creacions resultants de projectes de la UPC o amb participació de la UPC Recerca
F05.6 Foment d'iniciatives d'emprenedoria dels estudiants UPC Recerca
F05.7 Suport a la creació d'empreses de base tecnològica Recerca
F05.8 UPCommons. Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori Institucional Recerca
F05.9 Gestió del curriculum del PDI Recerca
F05.12 Actuacions per promoure la Recerca i la Innovació Recerca
F06.1 Gestió de clients i proveïdors Clients i Proveïdors
F07.1 Centre Universitari de la Visió Visió
F07.3 CUV: Realització d’activitats docents i de recerca Visió
F08.1 Gestió de la informació i atenció dels membres de la comunitat universitària i futurs estudiants que requereixen serveis o adaptacions especials Adaptacions Curriculars
F09.0 Gestió dels serveis UPC ALUMNI Alumni
F09.2 Facilitar la interrelació entre els antics membres de la comunitat universitària Alumni
F09.3 Prestar serveis de formació contínua i orientació i inserció laboral als alumni i a la comunitat universitària Alumni
F09.4 Difusió de les activitats dirigides als antics membres de la comunitat universitària Alumni
F09.5 Gestió del currículum de membres d’UPC Alumni i de la comunitat universitària Alumni
F10.1 Dosimetria de radiacions ionitzants Dosimetria de Radiacions Ionitzants
F11.1 Videovigilància Videovigilància

Data última actualització: Resolució 038-2021-31/19, de 8 de juny de 2021. Actualment, s'està duent a terme una actualització íntegra del RAT.