Comparteix:

F03.2 Difusió i gestió d’activitats esportives

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F03.2
Nom del tractament Difusió i gestió d’activitats esportives
Descripció de les finalitats del tractament Gestionar les dades de les inscripcions, altes o baixes dels serveis que s'ofereixen. Informar de les variacions o canvis que es puguin produir en els mateixos serveis, i promocionar-ne de nous

 

Terminis de conservació de les dades

 • Necessitats contractuals: s’han de mantenir els registres per donar suport a la gestió administrativa actual o futura, fins i tot com a element amb valor informatiu o de recerca a més llarg termini.

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. 
 • Consentiment de l’interessat.

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis.

Internacionals

 • No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, imatge, llengua materna, dades familiars.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades acadèmiques i professionals: unitat bàsica, formació, titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col. o assoc. professionals.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.
 • Socials: xarxes, esports, aficions, idiomes o llengües.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Personal laboral i docent de la UPC.
 • Familiars d'estudiants, personal laboral i docent de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Sol·licitants d’accés a la UPC.
 • Estudiants d’altres universitats.
 • Treballadors d'empreses de la zona.
 • Veins de la zona.
 • Antics estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.