Comparteix:

F014 Protocols Actuació casos SARS-COV-2

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F014
Nom del tractament Protocols Actuació casos SARS-COV-2
Descripció de les finalitats del tractament

Les dades de caràcter personal seran tractades en relació amb les afeccions provocades pel SARS-Cov-2 en els membres de la UPC, així com per l'adopció de mesures de preservació de la salut i la vida davant la pandèmia ocasionada per aquest virus amb les finalitats de fer:

 • el seguiment i la vigilància epidemiològica d’acord amb la normativa vigent de prevenció, contenció i coordinació.

 • el seguiment i detecció de la possible cadena de contagis, per establir les mesures necessàries quant a adaptació de la docència i pas a l’activitat en modalitat no presencial o de teletreball, i establir les mesures de neteja i desinfecció dels espais.

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, en relació amb les obligacions que imposen les normes sanitàries, laborals i de protecció civil davant de situacions de risc imminent i extraordinari per a la salut:
  • Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Us informem que, per tal de gestionar el control i la gestió dels casos i contactes entre les universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Departament de Salut es compartiran les dades identificatives i de resultats de les proves practicades, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Internacionals

 • No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada.

Categories de dades personalsDades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal.

 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, historial del treballador o treballadora.
 • Dades de salut: positiu o quarantena per SARS-COV-2.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.
 • Personal d’administració i serveis de la UPC.
 • Personal docent i investigador.
 • Becari de recerca.
 • Investigadors vinculats.
 • Persones que es presenten a les proves de selecció convocades per la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.