Comparteix:

F02.21 Gestió del teletreball del personal d’administració i serveis

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F02.21
Nom del tractament Gestió del teletreball del personal d’administració i serveis
Descripció de les finalitats del tractament Dades relatives a les persones que han sol·licitat teletreballar (número de dies sol·licitats, tasques a realitzar, motiu de la sol·licitud i avaluacions realitzades)

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una obligació legal.
 • Execució d’un contracte en què l’interessat és part.
 • Compliment d’una missió en interès públic:
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • (per determinar)
  • .

Internacionals

 • (per determinar)

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

 • (per determinar)

Categories d'interessats

 • Personal d’administració i serveis de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.