Comparteix:

F010 Enquestes de satisfacció a estudiantat, PDI i PAS

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F010
Nom del tractament Enquestes de satisfacció a estudiantat, PDI i PAS
Descripció de les finalitats del tractament Enquestar a l'estudiantat, el pdi i/o al PAS sobre la satisfacció dels serveis que reben de la UPC, de la seva unitat etc

Terminis de conservació de les dades

 • 6 mesos, fins tenir tancat el informe final de l’enquesta.

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • No estan previstes.
  • .

Internacionals

 • .No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, qualificacions.

Categories d'interessats

 • Personal d’administració i serveis de la UPC.
 • Personal docent i investigador.
 • Becari de recerca.
 • Investigadors vinculats.
 • Estudiants.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.