Comparteix:

F013 Registre assistents en docència presencial

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F013
Nom del tractament Registre assistents en docència presencial
Descripció de les finalitats del tractament

Registre assistents en docència presencial per fer rastreig de contactes per malalties de declaració obligatòria. El rastreig de contactes és una metodologia de control de malalties que registra a totes les persones que han estat molt a prop d'un portador de virus, per tal de comprovar si estan exposades al risc d'infecció i aplicar les mesures sanitàries adequades.

 

En cap cas es fa rastreig d’interaccions, ni localització de l’equip terminal de l’usuari.

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física, en relació amb les obligacions que imposen les normes sanitàries, laborals i de protecció civil davant de situacions de risc imminent i extraordinari per a la salut:
   • Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública
   • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Us informem que, per tal de gestionar el control i la gestió dels casos i contactes entre les universitats, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Departament de Salut es compartiran les dades identificatives i de resultats de les proves practicades, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Internacionals

 • No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i mèrits.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, historial del treballador o treballadora.
 • Dades de localització: campus, edifici, aula, taula, dia i hora.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.
 • Personal d’administració i serveis de la UPC.
 • Personal docent i investigador.
 • Becari de recerca.
 • Investigadors vinculats.
 • Persones que es presenten a les proves de selecció convocades per la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.