Comparteix:

F05.8 UPCommons. Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori Institucional

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F05.8
Nom del tractament UPCommons. Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori Institucional
Descripció de les finalitats del tractament El tractament de les dades permet preservar i difondre la producció acadèmica (documents científico-tècnic (treballs final d’estudis, materials docents, etc..) generada per la comunitat acadèmica en el repositori institucional

 

Terminis de conservació de les dades

 • Termini de conservació segons Reglament propi.

Legitimació

 • Compliment d’una missió en interès públic: 
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
 • Consentiment de l'interessat.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixen serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques a estudiants.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries; a organismes públics per a la tramitació de beques i ajudes oficials: el departament de la Generalitat i el ministeri competents en temes de recerca i en temes que afectin l’educació superior universitària i l’agència competent en temes d’ajuts universitaris.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern..

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres universitats, organismes i entitats que han subscrit convenis de col·laboració i recerca amb la UPC.
 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, núm. de la SS o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, historial acadèmic, col. o assoc. professionals.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llocs de treball, situació laboral.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades d'informació comercial: activitats i negocis, creacions artístiques i científiques.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.

Categories d'interessats

  • Participants als seminaris, els congressos, els cursos i les jornades.
  • Col·laboradors dels seminaris, els congressos i les jornades.
  • Personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, becaris de la UPC i altre personal vinculat a la UPC.
  • Investigadors d'altres universitats, centres i altres entitats de recerca, nacionals o internacionals.
  • Estudiants i antics estudiants.
  • Representants d’empreses que participen en projectes de recerca.

  Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

  • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.