Comparteix:

F06.1 Gestió de clients i proveïdors

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F06.1
Nom del tractament Gestió de clients i proveïdors
Descripció de les finalitats del tractament Gestió tributària i de recaptació; Gestió pressupostària i comptable; Gestió i tramitació d'expedients de contractació administrativa; Gestió de Facturació

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Execució d’un contracte en què l’interessat és part.
 • Compliment d’una obligació legal:
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
  • Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 • Consentiment de l’interessat.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Agència de l’Estat de l’Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Departament d’Economia i Finances, departament i ministeri competents en temes que afectin l’educació superior universitària.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • Entitats Bancàries o Asseguradores.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge, signatura i signatura electrònica.
 • Dades familiars.
 • Dades d’informació comercial: activitats i negocis.
 • Dades de transaccions: béns subministrats, béns rebuts, transaccions financeres, impostos.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, targetes de crèdit.
 • Retencions judicials.

Categories d'interessats

 • Persones que mantenen una relació econòmica amb la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.