Comparteix:

F02.13 Organització i seguiment de la formació del personal d’administració i serveis

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F02.13
Nom del tractament Organització i seguiment de la formació del personal
Descripció de les finalitats del tractament Dades relatives a la gestió de la formació interna (planificació, realització i avaluació d’activitats formatives), al seguiment de la formació externa realitzada, a la contractació de proveïdors externs de formació i dades relatives a l’avaluació dels coneixements i aprenentatges de les persones participants

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió en interès públic:
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
  • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones del Ministeri d’Administracions Públiques, Consell de Coordinació Universitària, Agència Estatal de l’Administració Tributària, MUFACE.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal, i el departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en temes que afectin l’educació superior universitària.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries, entitats per a la concessió de subvencions, etc.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • .

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats amb les quals la UPC té signats acords o convenis de col·laboració relatius a programes de mobilitat de personal acadèmic.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signaturai signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i merits.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades impositives/impostos, subsidis, beneficis.
 • Grau de discapacitat.
 • Infaccions i sancions administratives i penals.

Categories d'interessats

 • Personal d’administració i serveis de la UPC.
 • Personal docent i investigador.
 • Becari de recerca.
 • Investigadors vinculats.
 • Membres del Consell Social.
 • Persones que es presenten a les proves de selecció convocades per la UPC.
 • Membres de la unitat econòmica de convivència de l'empleat.
 • Antic personal de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.