Comparteix:

F05.12 Actuacions per promoure la Recerca i la Innovació

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F05.12
Nom del tractament

Actuacions per promoure la Recerca i la Innovació

Descripció de les finalitats del tractament Difusió d'informació (no confidencial) de projectes de recerca i innovació. Dins de la pròpia universitat. Dins activitats organitzades per la universitat per a tercers. Dins activitats organitzades per tercers

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Consentiment de l'interessat.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixen serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques a estudiants.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries; a organismes públics per a la tramitació de beques i ajudes oficials: el departament de la Generalitat i el ministeri competents en temes de recerca i en temes que afectin l’educació superior universitària i l’agència competent en temes d’ajuts universitaris.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern..

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres universitats, organismes i entitats que han subscrit convenis de col·laboració i recerca amb la UPC.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, núm. de la SS o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge i veu, número de registre personal, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, historial acadèmic, col. o assoc. professionals.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llocs de treball, situació laboral.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades d'informació comercial: activitats i negocis, creacions artístiques i científiques.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.

Categories d'interessats

  • Participants als seminaris, els congressos, els cursos i les jornades.
  • Col·laboradors dels seminaris, els congressos i les jornades.
  • Personal docent i investigador, personal d’administració i serveis, becaris de la UPC i altre personal vinculat a la UPC.
  • Investigadors d'altres universitats, centres i altres entitats de recerca, nacionals o internacionals.
  • Estudiants i antics estudiants.
  • Representants d’empreses que participen en projectes de recerca.