Comparteix:

F01.1 Accés estudiants Masters i Doctorats

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F01.1
Nom del tractament Accés estudiants Masters i Doctorats
Descripció de les finalitats del tractament Dades personals i acadèmiques que han permès l'accés de l'estudiant a uns estudis de l'oferta de la UPC en un curs determinat per tal d'obrir un expedient com a base del currículum que desenvoluparà a la UPC.

Terminis de conservació de les dades


Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixin serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques o ajuts a estudiants i a antics alumnes.
 • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Consell de Coordinació Universitària.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el departament de la Generalitat de Catalunya i el ministeri competents en temes que afectin l’educació superior universitària.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries que gestionen el cobrament de la matrícula, l’agència competent en la gestió d’ajuts universitaris i altres entitats per a la concessió de subvencions.

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats que han subscrit convenis de col·laboració amb la UPC.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades socials: llicències, permisos i autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, qualificacions.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, assegurances.
 • Grau de discapacitat.
 • Sancions administratives i penals.
 • Transaccions: béns rebuts.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Sol·licitants d’accés a la UPC.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.Antics estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.