Comparteix:

F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F009
Nom del tractament Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)
Descripció de les finalitats del tractament Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió en interès públic: 
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
 • Consentiment de l'interesat.

 

  Categories de destinataris (cessions i transferències)

  Nacionals

  • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixin serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques o ajuts a estudiants i a antics alumnes.
  • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Consell de Coordinació UniversitàriaAgència Estatal de l’Administració Tributària, MUFACE.
  • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
  • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el departament de la Generalitat de Catalunya i el ministeri competents en temes que afectin l’educació superior universitària.
  • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries que gestionen el cobrament de la matrícula, l’agència competent en la gestió d’ajuts universitaris i altres entitats per a la concessió de subvencions.
  • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  Internacionals

  • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats que han subscrit convenis de col·laboració amb la UPC.
  • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats amb les quals la UPC té signats acords o convenis de col·laboració relatius a programes de mobilitat de personal acadèmic.

   

  Drets de les persones

  Procedència de les dades

  • La persona interessada o el seu representant legal.
  • Altres administracions públiques i entitats privades.
  • Altres universitats públiques o privades.

  Categories de dades personals

  • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
  • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
  • Dades socials: llicències, permisos i autoritzacions. Xarxes, esports, aficions, idiomes o llengües.
  • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i merits.
  • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
  • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades impositives/impostos, subsidis, beneficis.
  • Grau de discapacitat.
  • Sancions administratives i penals.
  • Transaccions: béns rebuts.

  Categories d'interessats

  • Estudiants de la UPC.
  • Estudiants de secundària.
  • Sol·licitants d’accés a la UPC.
  • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.Antics estudiants de la UPC.
  • Personal d’administració i serveis de la UPC.
  • Personal docent i investigador.
  • Becari de recerca.
  • Investigadors vinculats.
  • Membres del Consell Social.
  • Persones que es presenten a les proves de selecció convocades per la UPC.
  • Membres de la unitat econòmica de convivència de l'empleat.
  • Antic personal de la UPC
  • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.
  • Antics estudiants de la UPC.

  Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

  • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.