Comparteix:

F011 Publicitat activa

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F011
Nom del tractament Publicitat activa
Descripció de les finalitats del tractament Publicació d'informació de cara a la transparència en l’activitat i la gestió dels recursos públics. Gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública

Terminis de conservació de les dades


Legitimació

 • Compliment d’una obligació legal:
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Persones que accedeixin a la informació en virtut del principi de transparència. 
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Internacionals

 • No estan previstes.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, NIE, número de passaport, adreça de adreça electrònica, número de telèfon, adreça postal, signatura i signatura electrònica. Altres dades: informació sol·licitada i motiu de la sol·licitud. 

Categories d'interessats

 • (per determinar)