Comparteix:

Registre d'Activitats de Tractament de dades personals

L'article 30 de l'RGPD estableix que cada responsable del tractament portarà un registre de les activitats de tractament (RAT) efectuades sota la seva responsabilitat. D'acord amb el que s'estableix en l'article 31 de la LOPDGDD, les universitats públiques faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics.

El RAT és un document viu, per la qual cosa s'ha de fer una revisió contínua i actualitzar-ho cada cop que es produeix un canvi rellevant en alguna de les activitats de tractament registrades (qualsevol addició, modificació o exclusió en el contingut del registre).

Qualsevol canvi que es vulgui realitzar en el RAT s'ha de comunicar a la Delegada de Protecció de Dades a través del correu electrònic: proteccio.dades@upc.edu.

 

Identificador Tractament

Finalitat del tractamentAntic Fitxer LOPD
F001Gestió òrgans de govern i processos electorals---
F002Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital)---
F003Funció estadística pública i interna---
F005Difusió mitjançant llistes de distribució d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials---
F006Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)---
F007Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (contracte)---
F008Control i accés als espais---
F009Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)---
F010Enquestes de satisfacció a estudiantat, PDI i PAS---
F011Publicitat activa---
F012Reserva i lloguer d'infraestructures---
F013Registre assistents en docència presencial---
F014Protocols Actuació casos SARS-COV-2---
F01.1Accés estudiants Masters i DoctoratsEstudiants
F01.3Accés a estudis de GrauEstudiants
F01.4Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic dels estudiantsEstudiants
F01.6Gestió de beques i d’ajuts a l’estudiEstudiants
F01.11Acreditació d’estudis efectuatsEstudiants
F01.12Registre i expedició de títolsEstudiants
F01.18Gestió de programes de mobilitat i d’intercanvi d’estudiantsEstudiants
F01.19Serveis d’acollida d’estudiants nacionalsEstudiants
F01.20Serveis d’acollida d’estudiants internacionalsEstudiants
F01.23Convenis de cooperació educativaEstudiants
F01.24Mantenir una vinculació permanent dels antics alumnes amb la UniversitatEstudiants
F01.27Gestió de les verificacions acadèmiquesEstudiants
F01.28Programa de mentoriesEstudiants
F02.1Gestió de l'expedient del personalPersonal
F02.2Gestió tributària i de recaptacióPersonal
F02.3Selecció i promoció del personal, oposicions i concursosPersonal
F02.6Informació de visats i tramitació autoritzacions de residencia i treball personal visitantPersonal
F02.8Prevenció de riscos laboralsPersonal
F02.12Anàlisi de l’evolució i del rendiment de les activitats docents, de recerca i de gestió de la UPCPersonal
F02.13Organització i seguiment de la formació del personal d’administració i serveisPersonal
F02.16Gestió de sancionsPersonal
F02.17Organització interna de la UPCPersonal
F02.19Retransmissió de sessions d’òrgans col·legiatsPersonal
F02.21Gestió del teletreball del personal d’administració i serveis---
F03.2Difusió i gestió d’activitats esportivesServeis
F03.3Gestió del fons bibliogràfic de la UPCServeis
F03.4Queixes i consultes presentades a la Sindicatura de GreugesServeis
F03.5Servei de llengüesServeis
F03.6Registre de documentsServeis
F03.7Edició de publicacions acadèmiquesServeis
F03.9Difusió d'informació orientada als mitjans de comunicacióServeis
F03.10Manteniment de relacions institucionals i Directori de contactesServeis
F03.11Difusió i gestió d'activitats de cooperació al desenvolupamentServeis
F03.12Difusió i gestió d'activitats d'igualtatServeis
F03.13Gestionar de forma multicanal el servei d'informació i l'atenció a les persones que contacten amb aquesta UniversitatServeis
F03.16

Organització d’activitats formatives de l’ICE

Serveis
F03.18Registre de sol·licituds d’accés a la documentació de l’Arxiu UPC (AUPC)Serveis
F03.19Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la UniversitatServeis
F03.21Gestió i ús del campus virtualServeis
F03.22Gestió de les avaluacions i pràctiques dels estudiantsServeis
F04.1Emissió del certificat digitalIdentitat Digital
F04.2Emissió del carnet de la UPCIdentitat Digital
F04.3Gestionar la assignació de nivells d'accés als serveis de la universitat i als seus sistemes d'identificacióIdentitat Digital
F04.4Gestió del registre d'esdeveniments de sistemes d'informació i serveisIdentitat Digital
F05.3Gestió tècnica i administrativa d'ajuts, contractes i convenis de Recerca i InnovacióRecerca
F05.4Gestió de dades de projectes de Recerca i InnovacióRecerca
F05.5Protecció d’invencions i creacions resultants de projectes de la UPC o amb participació de la UPCRecerca
F05.6Foment d'iniciatives d'emprenedoria dels estudiants UPCRecerca
F05.7Suport a la creació d'empreses de base tecnològicaRecerca
F05.8UPCommons. Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori InstitucionalRecerca
F05.9Gestió del curriculum del PDIRecerca
F05.12Actuacions per promoure la Recerca i la InnovacióRecerca
F06.1Gestió de clients i proveïdorsClients i Proveïdors
F07.1Centre Universitari de la VisióVisió
F07.3CUV: Realització d’activitats docents i de recercaVisió
F08.1Gestió de la informació i atenció dels membres de la comunitat universitària i futurs estudiants que requereixen serveis o adaptacions especialsAdaptacions Curriculars
F09.0Gestió dels serveis UPC ALUMNIAlumni
F09.2Facilitar la interrelació entre els antics membres de la comunitat universitàriaAlumni
F09.3Prestar serveis de formació contínua i orientació i inserció laboral als alumni i a la comunitat universitàriaAlumni
F09.4Difusió de les activitats dirigides als antics membres de la comunitat universitàriaAlumni
F09.5Gestió del currículum de membres d’UPC Alumni i de la comunitat universitàriaAlumni
F10.1Dosimetria de radiacions ionitzantsDosimetria de Radiacions Ionitzants
F11.1VideovigilànciaVideovigilància

Data última actualització: Resolució 038-2021-31/19, de 8 de juny de 2021. Actualment, s'està duent a terme una actualització íntegra del RAT.