Comparteix:

F01.19 Serveis d’acollida d’estudiants nacionals

Informació del tractament que ha de ser pública

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Informació del tractament

Identificador del tractament F01.19
Nom del tractament Serveis d’acollida d’estudiants nacionals
Descripció de les finalitats del tractament (per determinar)

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
  • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel que s’estableix el règim de las beques i ajuts a l’estudi personalitzades.

 

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixin serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a empreses i institucions que ofereixen pràctiques o ajuts a estudiants i a antics alumnes.
 • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Consell de Coordinació Universitària.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el departament de la Generalitat de Catalunya i el ministeri competents en temes que afectin l’educació superior universitària.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries que gestionen el cobrament de la matrícula, l’agència competent en la gestió d’ajuts universitaris i altres entitats per a la concessió de subvencions.

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats que han subscrit convenis de col·laboració amb la UPC.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques i entitats privades.
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.
 • Dades socials: llicències, permisos i autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, qualificacions.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, assegurances.
 • Grau de discapacitat.
 • Sancions administratives i penals.
 • Transaccions: béns rebuts.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Sol·licitants d’accés a la UPC.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.Antics estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.