Comparteix:

F02.6 Informació de visats i tramitació autoritzacions de residencia i treball personal visitant

Responsable del Tractament

Responsable Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F02.6
Nom del tractament Informació de visats i tramitació autoritzacions de residencia i treball personal visitant
Descripció de les finalitats del tractament Informació de visats i tramitació autoritzacions de residencia i treball personal visitant

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió en interès públic: 
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
 • Compliment d’una obligació legal.
 • Execució d’un contracte en què l’interessat és part.
 • Per consentiment de l'interessat.

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Quan la cessió estigui autoritzada per una llei: Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre de Persones del Ministeri d’Administracions Públiques, Consell de Coordinació Universitària, Agència Estatal de l’Administració Tributària, MUFACE.
 • Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves funcions.
 • A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries: el departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en matèria de personal, i el departament de la Generalitat o el ministeri amb competències en temes que afectin l’educació superior universitària.
 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara entitats bancàries, entitats per a la concessió de subvencions, etc.
 • Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • .

Internacionals

 • Amb el consentiment de l'interessat, a altres organismes o entitats amb les quals la UPC té signats acords o convenis de col·laboració relatius a programes de mobilitat de personal acadèmic.

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques
 • Altres universitats públiques o privades.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signaturai signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, embaràs/lactància, incompatibilitats.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: llicències, permisos, autoritzacions.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, avaluació i merits.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de la nòmina, historial del treballador o treballadora.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries, dades econòmiques de nòmina, dades sobre deduccions, dades impositives/impostos, subsidis, beneficis.
 • Grau de discapacitat.
 • Infaccions i sancions administratives i penals.

Categories d'interessats

 • Personal d’administració i serveis de la UPC.
 • Personal docent i investigador.
 • Becari de recerca.
 • Investigadors vinculats.
 • Membres del Consell Social.
 • Persones que es presenten a les proves de selecció convocades per la UPC.
 • Membres de la unitat econòmica de convivència de l'empleat.
 • Antic personal de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.