Comparteix:

F03.4 Queixes i consultes presentades a la Sindicatura de Greuges

Responsable del Tractament

Responsable Sindicatura de Greuges de la UPC
https://www.upc.edu/sindicatura
Adreça de contacte

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona

 

Delegat de protecció de dades

Responsable Universitat Politècnica de Catalunya

 

Informació del tractament

Identificador del tractament F03.4
Nom del tractament Queixes i consultes presentades a la Sindicatura de Greuges
Descripció de les finalitats del tractament Gestió i tramitació de queixes, consultes i actuacions d'ofici presentades a la Sindicatura de Greuges

 

Terminis de conservació de les dades

Legitimació

 • Compliment d’una missió realitzada en interès públic:
  • Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
  • Estatuts UPC.

Categories de destinataris (cessions i transferències)

Nacionals

 • Les dades són confidencials. Només podran ser comunicades als òrgans de govern i responsables de centres, departaments o unitats de la Universitat Politècnica de Catalunya quan la resolució de la queixa ho requereixi.

Internacionals

 • No estan previstes.

 

Drets de les persones

Procedència de les dades

 • La persona interessada, el seu representant legal o la Universitat Politècnica de Catalunya.

Categories de dades personals

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, imatge, llengua materna, dades familiars.
 • Dades econòmic-financeres: dades bancàries.
 • Dades acadèmiques i professionals: unitat bàsica, formació, titulacions, historial acadèmic, experiència professional, col. o assoc. professionals.
 • Dades laborals: cos, escala, categoria, grau, llocs de treball.
 • Dades de transaccions: béns i serveis rebuts.

Categories d'interessats

 • Estudiants de la UPC.
 • Estudiants de secundària.
 • Sol·licitants d’accés a la UPC.
 • Estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’intercanvi.
 • Antics estudiants de la UPC.

Descripció de les mesures de seguretat (tècniques i organitzatives)

 • Són les definides per l'Esquema Nacional de Seguretat, implantades per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat a les dades, adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de les dades al que estableix l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679.